دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : غلامعلی   کمالی

پست الکترونیکی : a.kamali@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : گروه هواشناسی-زراعت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوومدیرگروه تخصصی هواشناسی (دکتری و ارشد)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/08/22

غلامعلی کمالی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^